Grad Niš predložio mere za smanjenje aerozagađenja

PREDLOG MERA ZA SMANJENJE AEROZAGAĐENJA U GRADU NIŠU

KRATKOROČNE MERE zaštite građana:

Uspostavljanje registra emitera i katastra aerozagađenja radi donošenja dugoročnih i efikasnih mera radi podizanja kvaliteta vazduha;

Izrada plana kvaliteta vazduha aglomeracije Niš;

Redovno, tačno i blagovremeno informisanje građane o kvalitetu vazduha u gradu;

Zaštita osetljivih kategorija stanovništva, ali i zdravih osoba. Redovno informisanje građana o dozvoljenim aktivnostima stanovništva i zdravstveni saveti u danima kada je visoko zagađenje vazduha.

Neophodno je da institucije na gradskom i nacionalnom nivou daju jasne i precizne uputstva putem dostupnih sredstava javnog informisanja o dozvoljenim aktivnostima starijih osoba, trudnica, dece, osoba koje pate od hroničnih plućnih ili srčanih oboljenja, ali i zdravih osoba.

U danima ekstremnog zagađenja vazduha efikasnije regulisanje saobraćaja u saradnji sa upravom Saobraćajne i Komunalne policije, čime bi se ostvario bolji i brži protok u centralnoj gradskoj zoni;

Efikasnije regulisanje saobraćaja i brzi protok vozila na raskrsnicama i saobraćajnicama (merači protoka vozila, merači aerozagađenja i tajmeri na svetlosnim signalizacijama – semaforima, kao indikatori uspešnosti mera);

Uvođenje besplatanog parkinga za električna i hibridna vozila;

Unapređenje biciklističkog prevoza na području grada;

Kao prioritet u urbanom razvitku voditi računa o dozvoljenoj spratnosti i ne dozvoliti gradnju u najgušće naseljenim, centralnim delovim grada;

Izrada PGR zelenih površina za pet opština na teritoriji Grada Niša;
Pored saobraćajnica obezbediti postojanje zaštitnog zelenog pojasa;

Stalni inspekcijski nadzor i stalna kontrola svih zagađivača na teritoriji grada;

Pojačana kontrola ložišta industrijskih emitera u skladu sa Zakonom;

DUGOROČNE MERE za unapređenje kvaliteta vazduha i zaštite građana:

Poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja. Kako je saobraćaj jedan od najvećih izvora zagađenja, potrebno je prilagoditi saobraćajnu infrastrukturu javnom prevozu i raditi na smanjenju korišćenja automobilskog saobraćaja u gradu;

Podrškama Merama toplifikacije JKP „Gradska toplana“ Niš – kroz niz aktivnosti kao što su:

-Nastavak iskorenjivanja mazutnih kotlarnica (ubrzo toplana „Čair“)

-Povezivanje javnih objekata na sistem daljinskog grejanja

-Smanjenje visine naknade za priključak i besplatan priključak za zgrade koje su na udaljenosti manjoj od 50 m od mesta mogućeg priključenja na magistralni toplovod uz uslov da investitor obezbedi ugradnju toplotne podstanice, odnosno da grad obezbedi subvencionisanje priključnog toplovoda;

-Izrada i usvajanje Programa toplifikacije;

-Izrada studija za korišćenje obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplotne energije;

-Izgradnja mreža toplifikacije u novim naseljima

Uprošćavanje regulative za priključenje domaćinstava na distributivnu mrežu prirodnog gasa;

Intenziviranje aktivnosti na gašenju kotlarnica javnih zgrada koje koriste fosilna goriva – kroz niz mera kao što su:

-Izgradnja toplovoda za priključenje objekata;

-Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata sa zamenom načina grejanja;

-Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji javnih objekata;

-Izrada, usvajanje i sprovođenje Programa energetske efikasnosti grada Niša;

-Priprema i realizacija Projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju 30 škola i vrtića. Predviđenom dinamikom se očekuje početak radova tokom 2021. Godine;

-Pregovaranje sa predstavnicima javnih zgrada u nadležnosti republike o hitnom priključenju na toplovodnu mrežu JKP „Gradska toplana“ Niš;

Sprovođenje Programa sufinansiranja mera unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada – uz podršku Svetske Banke i Evropske Banke za obnovu i razvoj obezbediće se izrada Programa čime će se utvrditi detalji, a zatim i realizacija ovog Programa. Predviđenom dinamikom se očekuje početak radova tokom 2021. godine;

Uključivanje javnosti u izradi i izrada, usvajanje i sprovođenje dugoročnih strategija iz oblasti lokalne energetike – kroz aktivnosti izrade Akcionog Plana Održivog Razvoja Energetike i Smanjenja Uticaja na Klimatske Promene 2030 i Mape Puta Energetske Tranzicije 2050;

Pošumljavanje i ozelenjavanje grada. Količina zelenila u gradu osetno utiče na kvalitet vazduha i ceo ekosistem. Sprovesti plan masovne sadnje drveća, povećanja zelenih površina, kao i postavljanja vertikalnih zelenih zidova i stimulisati gradnju zelenih zgrada;

Unaprediti monitoring kvaliteta vazduha grada Niša u sklopu lokalne mreže mernih stanica, nabavkom opreme i definisanje novih mernih mesta za merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu;

Uspostavljanje ekoloških standara gradskog saobraćaja (električni motori ili hibridni pogon na gas ili plin);

Izrada plana ozeljavanja grada i studije izvodljivosti pošumljavanja;

Uvođenje obaveznog čišćenja dimnjaka i individualnih ložišta po evropskim standardima;

Edukacija građana za zdrave stilove života; o značaju ozeljenjavanja i održavanja zelenih površina, kao i o urbanom farmingu; o energentima za potrošače i individualna domaćinstva.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Preporučujemo

Značaj 8. marta: Borba za ravnopravnost i podsećanje na neplaćeni rad žena

Međunarodni dan žena ne predstavlja samo priliku za slavlje...

Uspešno završen još jedan krug CeraVe Days projekta na fakultetima u Srbiji

Realizovano više od 700 besplatnih pregleda dermatologa, 250 studenata...

Ratni pakao u Tel Avivu: Niška rukometašica svedoči o dramatičnim trenucima

Mlada sportistkinja vratila se kući nakon granatiranja Ratni užasi koji...

Najnovije